Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

 

Bij het verlenen van mijn dienst verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Mari louise Fongers,
gevestigd te Tuinstee 61, 1446 HH Purmerend,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.centrumvoortherapie.nl
centrumvoortherapie@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

De therapeut Mari louise Fongers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website
 • Administratieve systemen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en gezondheid twee jaar wettelijke verplichting bedrijfsvoering
 • NAW gegevens, emailadres, en telefoonnummer 7 jaar t.b.v. de fiscus.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht die er voor zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik, worden geanonimiseerd en zijn niet meer naar u te herleiden. Ik gebruik de gegevens om onze website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar centrumvoortherapie@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, neem ik telefonisch contact met u op. Ik reageer zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via centrumvoortherapie@gmail.com

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2021.

Mari louise Fongers, Centrum voor therapie kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.