Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Bij het verlenen van mijn dienst verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Mari louise Fongers,
gevestigd te Tuinstee 61, 1446 HH Purmerend,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.centrumvoortherapie.nl
centrumvoortherapie@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

De therapeut Mari louise Fongers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag Centrum voor Therapie persoonsgegevens verwerkt

  Centrum voor Therapie verwerkt uw persoonsgegevens via deze website voor de volgende doelen: – Contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Persoonsgegevens die Centrum voor Therapie verwerkt

  Centrum voor Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Centrum voor Therapie en/of omdat je deze gegevens zelf aan Centrum voor Therapie verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Centrum voor Therapie via de website verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

  • Je opgegeven naam
  • Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
  • Je opgegeven E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Centrum voor Therapie verwerkt

  Centrum voor Therapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Je gezondheid, indien je in het contactformulier of per email daar iets over meldt.

  Veiligheid van gegevensverwerking via internet

  Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Centrum voor Therapie aansprakelijk.

  Links naar andere websites van derden

  Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Website
  • Administratieve systemen

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

  Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en gezondheid twee jaar wettelijke verplichting bedrijfsvoering

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht die er voor zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Hoe Centrum voor Therapie persoonsgegevens beveiligt

  Centrum voor Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt door ons en in samenwerking door MK Creative Studios, gevestigd in Hulst Nederland. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een verwerkersovereenkomst tussen Centrum voor Therapie en de beheerder van deze website. Gegevens die u invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Centrum voor Therapie via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Centrum voor Therapiedoor gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die u van Centrum voor Therapie ontvangen hebt.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Centrum voor Therapie maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies indien deze noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
  Ik gebruik alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik, worden geanonimiseerd en zijn niet meer naar u te herleiden. Ik gebruik de gegevens om onze website te verbeteren.

  Praktijk

  In de praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn dossiervoering t.a.v. de behandeling .

  PRIVACY -DOCUMENT –

  Dit document betreft het omgaan met uw privacy
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over uw klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

  Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u na beëindiging van de therapie, dit anders wil en het dossier wil vernietigen.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling/sessie
  • een korte omschrijving van de behandeling, met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
  • de kosten van de sessie.

  Als u de behandelovereenkomst tekent, geeft u ook aan het privacydocument gelezen te hebben.

  WGBO ( Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

  Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen ). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

  • Overzicht regels WGBO
  • het recht op informatie door de hulpverlener
  • toestemming voor een medische behandeling
  • inzage in het medisch dossier
  • het recht op een tweede mening of second opinion
  • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
  •  recht op privacy

  Centrum voor therapie hanteert de regels WGBO in de behandeling van cliënten met uiterste zorg.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar centrumvoortherapie@gmail.com

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, neem ik telefonisch contact met u op. Ik reageer zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
  Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

  Ik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via centrumvoortherapie@gmail.com

  Wijzigingen in de privacyverklaring

  De beheerder en Centrum voor Therapie behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
  Gebruik van deze website houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.
  Maakt u vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.
  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2023.

  Mari louise Fongers, Centrum voor therapie en MK Creative Studios kunnen nooit aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.