Privacybeleid


Centrum voor therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Centrum voor therapie behandelt  deze gegevens conform AVG wet - en regelgeving.

Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum voor therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in het privacy registerbeleid.
- Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-  Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent persoonsgegevens, U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien U na het doornemen van het privacybeleid, of in algemenere zin, nog vragen heeft of hierover contact wenst op te nemen dan nodig ik U vriendelijk uit om contact op te nemen met de praktijk.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door centrum voor Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden 
- Dossiervoering volgende de vereisten beroepsvereniging en WGBO
- Communicatie-/ correspondentie aan verwijzers, mits Uw uitdrukkelijke toestemming
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandeling registreren en declareren volgens de wet- en regelgeving rondom psychotherapie

Voor bovenstaande doeleinden kan Centrum voor Therapie U om de volgende persoonsgegevens vragen:
- Voornaam en eventueel tussenvoegsel
- Achternaam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Geslacht
- Naam van de huisarts
- Zorgverzekeringsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door centrum voor therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen volgens de wettelijke bewaarplicht van 15 jaar tenzij U daar ernstig bezwaar tegen heeft. te allen tijde heeft U recht op inzage in Uw dossier.

Contactformulier op deze website

Het verstrekken van Uw gegevens middels het contactformulier op deze website dient enkel om contact op te kunnen nemen. De wet- en regelgeving volgens AVG is hierbij van toepassing. De verstrekte gegevens worden na een contactmoment ( telefonisch contact/ email contact) direct verwijderd tenzij een psychotherapeutische behandeling met U is afgesproken.